Algemene Voorwaarden

ALGEMENE (GEBRUIKS)VOORWAARDEN JELLO FAMILY

Deze voorwaarden zijn van toepassing op jouw toegang en het gebruik van de app Jello Family via de mobiele applicatie welke beschikbaar wordt gesteld door de vennootschap onder firma Jello Family. We ontkomen er niet aan om bepaalde zaken goed te regelen. Dat doen we in deze algemene voorwaarden, die gelden op al onze overeenkomsten. Wel zo duidelijk! Wil je iets weten over jouw verplichtingen, de wijze waarop wij te werk gaan of de voorwaarden van betaling? Dat vind je allemaal hier terug.

0. Definities

Wij, we, ons: De vennootschap onder firma handelend onder de naam Jello Family; kantoorhoudende te (5703 AB) Helmond en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 860337017.

Jij, jou, je: Dat ben jij of het bedrijf dat jij vertegenwoordigt! De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die Jello Family gebruikt, een Overeenkomst met ons sluit, aan wie wij een aanbieding hebben uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met ons.

Overeenkomst: Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze Overeenkomst voorafgaat.

Jello Family: De postkaarten app welke in opdracht van ons is gemaakt, genaamd Jello Family. Met Jello Family maak en verstuur jij eenvoudig (gepersonaliseerde) postkaarten.

Content: Alle informatie en/of gegevens die jij uploadt, invoert, maakt, wijzigt, verwijdert en/of verzendt in of via Jello Family.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op jouw toegang en het gebruik van de mobiele applicatie Jello Family, alsook op elk aanbod van ons en elke Overeenkomst die je met ons sluit. Door het gebruik van Jello Family, waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan, aanvaard je deze algemene voorwaarden van Jello Family.

1.2 Als in Jello Family gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, dan zijn tevens de voorwaarden en het privacy beleid van deze derden van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de diensten en privacy beleid van derden.

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2. Wat we van jou verwachten – gebruik van Jello Family

2.1 Je kan Jello Family online gebruiken of downloaden via de App Store of Google Android Market.

2.2 Je kan vervolgens een gebruikersprofiel aanmaken om postkaarten in Jello Family te (kunnen) bestellen en verzenden.

2.3 Je bent zelfverantwoordelijk voor een werkende internetverbinding en voor de benodigde apparatuur om Jello Family te kunnen gebruiken.

2.4 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen.

2.5 Jij bent verantwoordelijk voor iedere activiteit op jouw eigen Jello Family account. Je bent daarbij verplicht tot geheimhouding van jouw gebruikersnaam en wachtwoord.

2.6 Je mag Jello Family niet gebruiken voor illegale doeleinden en daarmee bedoelen we iedere activiteit die in strijd met het recht of de openbare orde kan zijn. Alles wat jij uploadt in Jello Family, in welke vorm dan ook, moet legaal zijn en mag niet aanstootgevend zijn. Je bent te allen tijde zelfverantwoordelijk voor de Content die jij zelf uploadt of communiceert via Jello Family.

3. Gebruiksrecht

3.1 Door het downloaden van Jello Family verkrijg je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om Jello Family voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat.

3.2 De licentie als bedoeld in lid 1 van dit artikel betreft een herroepelijk recht.

3.3 Wij bieden geen technische ondersteuning en kunnen niet garanderen dat Jello Family op iedere smartphone of ander draagbaar apparaat (foutloos) functioneert.

3.4 Het is niet toegestaan om Jello Family:

Voor commerciële doeleinden aan te wenden;
Te verkopen, distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen, al dan niet via aansluiting op een netwerk waardoor andere apparaten van Jello Family gebruik kunnen maken;
Te onderwerpen aan reverse engineering of anderszins te trachten om Jello Family te decompileren of na te bootsen;
Te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook openbaar te maken.
3.5 Het gebruiksrecht is voor onbepaalde tijd. Je kan het gebruik van Jello Family te allen tijde beëindigen middels de-installeren of verwijderen van Jello Family van jouw smartphone of ander draagbaar apparaat. Wij hebben ook zelf het recht om jouw gebruiksrecht met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen. Dit kunnen wij onder meer doen in geval van onbevoegd of onzorgvuldig gebruik van Jello Family of in geval van misbruik van Jello Family.

3.6 Wij kunnen op ieder moment de app Jello Family (tijdelijk of definitief) buiten werking stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of vanwege andere redenen. Tevens hebben wij het recht om informatie in de app Jello Family te wijzigen of de app Jello Family in haar geheel te verwijderen.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt alleen tot stand als jij akkoord bent gegaan met de betaalrekening.

4.2 Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dus vanuit gaan dat wij de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting is een inspanningsverplichting. Wij kunnen dan ook geen garantie bieden voor enig resultaat of verwachtingen.

4.3 Het is ons streven om de opgegeven termijnen voor oplevering van bepaalde werkzaamheden altijd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijnen indicatief en geen fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan ontvangen wij graag een schriftelijk bericht met een tweede kans van je. Wij grijpen graag deze tweede kans aan om alsnog onze werkzaamheden uit te voeren.

4.4 Postkaarten worden in beginsel via de reguliere post van PostNL verzonden. Postkaarten worden in beginsel dus nooit aangetekend verzonden. Wij zijn nimmer verantwoordelijk voor het transport van de postkaarten. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de overhandiging van het product aan PostNL en/of een ander transportbedrijf.

4.5 Onze opdracht omvat nooit (I) het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden of (II) het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou aangeleverde gegevens en informatie.

4.6 In Jello Family maak je een gepersonaliseerde kaart op, die als voorbeeld zichtbaar wordt getoond in Jello Family. Dit is enkel bedoeld om je een indruk te geven; je kan geen rechten ontlenen aan dit voorbeeld. Het werkelijke resultaat kan afwijken in kleur, vorm, afwerking en uitstraling van de getoonde voorbeelden in Jello Family en/of andere getoonde afbeeldingen en/of van eventuele fysieke voorbeelden.

4.7 Wanneer je in strijd handelt met onze voorwaarden dan hebben wij het recht om jouw account met directe ingang te beëindigen en/of te verwijderen. Het komt voor jouw eigen rekening en risico als daarbij gegevens verloren gaan.

4.8 Jello Family zet in beginsel jouw Content om naar het juiste afdrukformaat. Foto’s die geüpload worden in Jello Family, dienen aan de volgende eisen te voldoen om een zo goed mogelijk product af te leveren: een formaat van 3:4 (standaard telefooncamera formaat) met een dimensie van minimum 827 bij 620. Wij staan niet in voor de kwaliteit van de producten wanneer je ondanks voornoemde eisen toch Content en/of foto’s uploadt van andere kwaliteit. We kunnen in dat geval niet garanderen dat de gehele foto (met de juiste scherpte) zichtbaar is op de postkaart.

5. Levering

5.1 Het door jou bij ons opgegeven adres is het uiteindelijke leveringsadres voor de bestelde producten.

5.2 Als moment van levering geldt het moment waarop wij de producten aan het door ons gekozen transportbedrijf overhandigen. Onze administratie is leidend voor de vaststelling van de leveringsdatum.

5.3 Vanaf het moment dat wij de producten aan het transportbedrijf geleverd hebben, komt het risico voor beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de producten voor jouw rekening.

5.4 Wij mogen onze leveringen in verschillende fases uitvoeren en deze “deelleveringen” apart bij je in rekening brengen.

6. Overmacht

6.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.

6.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel en de rechtspraak verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: werkstakingen in ons bedrijf of dat van derden (bijvoorbeeld transportbedrijf), brand of een algemene elektronische storing.

6.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht. Als deze periode langer dan drie maanden voortduurt, dan mogen zowel jij als wij de Overeenkomst ontbinden, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schade.

6.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast aan jou in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte Overeenkomst is.

7. Vergoeding en betaling

7.1 Betaling dient voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De app Jello Family is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de app Jello Family altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of werkzaam kan zijn. Wij houden zich het recht voor de app Jello Family (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daaraan enig recht kan ontlenen. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

8.2 Je bent zelfverantwoordelijk voor de juistheid van de door jou ingevoerde en/of geüploade informatie. Heb jij ons onvolledige of onjuiste informatie aangeleverd? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

8.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de app Jello Family fouten en/of onjuiste gegeven bevat of doordat deze niet beschikbaar is. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor informatie, bijdragen, uitingen of andere communicatie die jij of derden via de app Jello Family verspreiden. Wij behouden ons het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen, uitingen of communicatie uit de app Jello Family te verwijderen.

8.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het bedrag van jouw order (of een gedeelte daarvan) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (I) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen; (II) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden; en (III) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

8.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

8.7 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.

9. Klachten

9.1 Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Je dient de door ons geleverde producten direct bij ontvangst te onderzoeken op kwaliteit en/of kwantiteit. Heb je een klacht? Laat het dan binnen 24 uur nadat het product is afgeleverd op het opgegeven adres schriftelijk aan ons weten via info@jellofamily.com. Als wij het nodig vinden, dan willen we de klacht in kwestie graag (laten) onderzoeken. Jij geeft ons hiertoe ook de mogelijkheid. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.

9.2 Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht e.d. vormen geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van deze Overeenkomst.

9.3 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van jouw afname- of betalingsverplichting(en).

9.4 Voor de toepassing van dit artikel moet iedere deellevering als afzonderlijke levering worden beschouwd.

9.5 Is de klacht gegrond én ben je op tijd met het schriftelijk aangeven hiervan? Dan zullen wij het gebrek uiteraard, binnen redelijke termijn, vervangen, compenseren of herstellen. Bij niet-tijdige melding van de klacht, komt aan jou geen recht meer toe op herstel, compensatie of enige andere schadeloosstelling.

9.6 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons en de door ons bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

10. Privacy en intellectueel eigendom

10.1 Wij zijn bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houden hiermee rekening bij het verwerken van jouw (persoons)gegevens. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) wij een wettelijke plicht hebben om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) wij hiervoor expliciete toestemming van jou hebben gekregen; of (iv) een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is.

10.2 Om jouw gepersonaliseerde kaart te kunnen opslaan en te bestellen heb je een account bij ons nodig. Je maakt bij ons een account aan via een anonieme gebruikersnaam. Je krijgt een eigen beveiligde en unieke omgeving binnen Jello Family zodra je de app installeert op je telefoon.

10.3 Wij bewaren de Content in jouw account tot 36 maanden nadat je deze Content voor het laatst hebt gebruikt, zodat je niet op een en hetzelfde moment jouw gepersonaliseerde kaart hoeft af te maken en te verzenden. Op deze manier kun je ook gemakkelijk jouw Content wijzigen. Je mag natuurlijk zelf altijd overgaan tot verwijdering van jouw creatie of account.

10.4 Wij verstrekken de door jou opgegeven NAW-gegevens en (eventueel) jouw e-mailadres aan de printshop, de bezorgdienst en eventuele andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, zodat zij de bestelling kunnen verzorgen en bezorgen op het juiste adres en zodat je (eventueel) op de hoogte kunt worden gehouden van de verzendstatus.

10.5 Wanneer Content wordt gemaakt in Jello Family, is het in beginsel voor niemand anders zichtbaar dan voor jou. Wel hebben de personen die werkzaam zijn bij onze organisatie de mogelijkheid en het recht om de Content in te zien en/of te verwijderen.

11. Bij problemen….

11.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

11.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

11.3 Maar voordat jij of wij naar die rechter stappen hebben jij en wij er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.